Medaille z. Erinn. an den 1. Oktober a 13. März 1938